Algemene VoorwaardenAlgemene voorwaarden JkRenovationBV E-mail: JKRENOVATIONBVBA@GMAIL.COM Website: Www.jkrenovationbv-aalst.be  Definities 1. JkRenovationBV: JkRenovationBV, gevestigd te Aalst 9300, Koolstraat 135 onder KvK nr. BE0748385286. 2. Klant: degene met wie JkRenovationBV een overeenkomst is aangegaan. 3. Partijen: JkRenovationBV en klant samen. 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens JkRenovationBV. 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. Aanbiedingen en offertes 1. Aanbiedingen en offertes van JkRenovationBV zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Aanvaarding 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt JkRenovationBV zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt JkRenovationBV slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. Prijzen Gevolgen niet tijdig betalen 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is JkRenovationBV gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan JkRenovationBV. 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag JkRenovationBV zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van JkRenovationBV op de klant onmiddellijk opeisbaar. 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door JkRenovationBV, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan JkRenovationBV te betalen. Opschortingsrecht Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. Verrekening Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan JkRenovationBV te verrekenen met een vordering op JkRenovationBV. Levering 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 2. Levering vindt plaats bij JkRenovationBV, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft JkRenovationBV het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan JkRenovationBV kan tegenwerpen. Levertijd 1. De door JkRenovationBV opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan JkRenovationBV door JkRenovationBV schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant. 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij JkRenovationBV niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Feitelijke levering De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. Transportkosten Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Verpakking en verzending 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan JkRenovationBV niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan JkRenovationBV, bij gebreke waarvan JkRenovationBV niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. Garantie Vrijwaring De klant vrijwaart JkRenovationBV tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door JkRenovationBV geleverde producten en/of diensten. Klachten 1. De klant dient een door JkRenovationBV geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant JkRenovationBV daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 3. Consumenten dienen JkRenovationBV uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat JkRenovationBV in staat is hierop adequaat te reageren. 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat JkRenovationBV gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. Ingebrekestelling 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan JkRenovationBV. 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling JkRenovationBV ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant Als JkRenovationBV een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan JkRenovationBV verschuldigd zijn. Aansprakelijkheid JkRenovationBV 1. JkRenovationBV is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 2. Indien JkRenovationBV aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 3. JkRenovationBV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 4. Indien JkRenovationBV aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. Vervaltermijn Elk recht van de klant op schadevergoeding van JkRenovationBV vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. Recht op ontbinding 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer JkRenovationBV toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 2. Is de nakoming van de verplichtingen door JkRenovationBV niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat JkRenovationBV in verzuim is. 3. JkRenovationBV heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien JkRenovationBV kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. Overmacht 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van JkRenovationBV in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan JkRenovationBV kan worden toegerekend in een van de wil van JkRenovationBV onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van JkRenovationBV kan worden verlangd. 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor JkRenovationBV 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat JkRenovationBV er weer aan kan voldoen. 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 5. JkRenovationBV is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. Wijziging van de overeenkomst 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. Wijziging algemene voorwaarden 1. JkRenovationBV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal JkRenovationBV zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. Overgang van rechten 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van JkRenovationBV. 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat JkRenovationBV bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar JkRenovationBV is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


 Opgesteld op 20 juni 2010.